PRIVACY STATEMENT

EMYRTAN verwerkt gegevens van haar cliënten. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door EMYRTAN behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van dit juridisch en rechtskundig advieskantoor. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de cliënten administratie, het factureren en het innen ervan, het verzenden van informatie aan cliënten en/of derden, het communiceren en delen van vakinhoudelijke informatie over geanomiseerde betrokkenen en handelingen van EMYERTAN op de eigen website, het behandelen van geschillen, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van het privacy-verwerkingsregister, en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door EMYRTAN verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan EMYRTAN de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

EMYRTAN bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart EMYRTAN de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies

Bij bezoek van de website van EMYRTAN worden er geen bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. (Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website). EMYRTAN maakt geen gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die EMYRTAN over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@emyrtan.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord. Dit privacy statement kan gewijzigd worden.